No items found.

Tegnérgatan 39
111 61 stockholm

Plåt & Ventilationskonsult

Arbetsmetoder

Våra Arbetsmetoder

Se nedan vilka arbetsmetoder vi kan erbjuda inom skorstenstätning.

Glidgjutning

Beza Ceramic

Beza Ceramic är en keramisk tätningsmassa för reparation av begintliga rökkanaler och har utvecklats i samarbete med Chalmers Tekniska Högskola. Produkten är sammansatt för att klara mycket högt ställda krav. Det innebär att den har utmärkta vidhäftningsegenskaper vid appliceringen såväl som optimala termiska egenskaper. Gjutningen görs antingen med den traditionella metoden med dragviska, skumgummi och duk eller med ballongmetoden. Användningen av ballongmetoden har ökat kraftigt och innebär ofta ett bättre resultat, framförallt vid kanaler med dimensionsförändringar.

Ladda ner Typgodkännande

Insatsrör

ALPHA DS®

(Typgodkännande 0104 SWEDCERT AB) ALPHA DS® är ett dubbelmantlat, flexibelt insatsrör tillverkat i rostfritt, syrafast stål av kvalitet 316L. Röret lämpar sig för alla typer av eldstäder med torr drift. Tillverkningsmetoden ger röret en slät insida vilket skapar optimala dragförhållanden och minskar risken för att sot och avlagringar fastnar. Alpha DS® är typgodkänt för att användas som anslutningsrör. Dimensioner: 80–300 mm.

Ladda ner Typgodkännande

ALPHA DS OVAL

För att optimera kanalarean i kanaler med rektangulärt tvärsnitt erbjuder vi också ALPHA DS- rör med ovalt tvärsnitt. Vi lagerhåller två olika ovala dimensioner som motsvarar rund dimension 120 och 130 mm.

Ladda ner Typgodkännande

TORNADO HR®

(Typgodkännande 0104 SWEDCERT AB) TORNADO HR® är tillverkat på samma sätt som ALPHA DS®. Enda skillnaden är att TORNADO HR® tillverkas i stålkvalitet 904. Dimensioner: 80- 300 mm

Ladda ner Typgodkännande

Alpha E

Alpha E Enkelrör för förebyggande av kondens. Kräver konstaterad felfri rökkanal. Enkelmantlat insatsrör för kondensförebyggande åtgärd vid exvis byte av panna eller brännare. Även lämplig vid reparation av ventilationskanaler med höga kvalitetskrav. Mycket god böjlighet. Dimensioner: 80-500 mm.

Ladda ner Typgodkännande

Inox HR

Enkelrör för förebyggande av kondens. Kräver konstaterad felfri rökkanal. Enkelmantlat insatsrör i syrafast stål av högsta kvalitet (HR=högresistent). Används vid felfri skorsten för skydd mot kondens vid exempelvis byte av panna eller brännare. Dimensioner: 80-500 mm

Ladda ner Typgodkännande

Alpha FE

Enkelmantlat, fexibelrör. Tillverkat i aluminiumpläterat stål.

Ladda ner Typgodkännande

Alfo Kanaltätning

Användningsområde

System ALFO är avsett för tätning av ventilationskanaler i befintliga byggnader till täthetsklass B eller C enligt VVS-AMA. Metoden är speciellt framtagen för tätning av murade skorstens-kanaler av godtryligt mått och utförande, men är även tillämplig vid tätning av kanaler av stålplåt, betong, lättbetong, gips eller asbestcement. Metoden får inte användas för rökkanaler från eldstäder. Metoden är petenterad och typgodkänd. ( Typgodkännande nummer 0244 )

Ladda ner Typgodkännande

Metodbeskrivning

Vid kanaltätning enligt system ALFO anbringas en foderslang i kanalen. Fodret är utfört som en slang av leminerad flerkikts aluminiumfolie. Slangen är ihopvikt när den appliceras. När slangen är på plats utför den ett självbärande foder i kanalen. Otäta fogar, hål mellan kanaler m.m. tätas effektivt. Den befintliga kanalen bibehåller sin brandisolerande funktion, samtidigt som den utgör ett stöd för fodret, t.ex. vid lodning i samband med kanalrensning. Fodret anbringas enligt följande: Foderslangen kapas i lämplig längd. Om kanalen är ojämn eller vinklad förses foderslangen med en skyddsstrumpa, så att den inte skadas vid idrag. En draglina förs genom kanalen. Foderslangen med eventuell skyddsstrumpa fästs i draglinan och dras genom kanalen tills dess den sticker ut något i bägge ändar. Eventuell skyddsstrumpa dras av. Slangen ena ände tätas. I den andra fästes ett munstycke. Med en luftkompressor blåses slangen upp tills den helt följer kanalens yta. Tätning och munstycke tas bort och slangen renkäres. Slangens ändar säkras. Mot fri, rektangulär kanal monteras en flexibel ram av förzinkad eller rostfri stålplåt. Mot cirkulär kanal-anslutning uföres en klämstos som fästes i befintlig kanal.

Ladda ner Typgodkännande

Rensning

Kanalrensning kan ske på normalt sätt med viska och lod. Viss försiktighet med lodet vid kanaler som har sidodragningar och i övrigt där utstående skarpa kanter kan förekomma i kanalen. Den täta kanalen har en slät och tät inneryta vilket gör den lämplig för rengöring med en trasa fäst i en draglina. Fettlösande medel kan även användas. Man bör tänka på att den tätade kanalen inte absorberar vatten. Fukt från nederbörd eller rengöring kan alltså rinna ut i kanalens nerde ände om inte åtgärder vidtas mot detta.

Ladda ner Typgodkännande

Felanvisningar

Om kanaltätningen skadas så att menliga otätheter uppstår kan reparation ske genom att en ny tätning appliceras innuti den skadade. Om en kanal utsätts för otillåtet undertryck kan fodret sjunka ihop med funktionsstörningar som följd. Skadan kan dock avhjälpas genom att fodret blåses upp igen. Att blåsa upp ALFO-foder skall man överlåta till utbildad personal. Annars finns risker, t.ex. att kanalen skadas av för hög tryck. Om en kanal utsätts för brand eller otillåtet hög temperatur kan fodrets täthet försämras. Brandskadad kanal repareras genom att ny tätning appliceras innuti den skadade.

Ladda ner Typgodkännande

Projekteringsanvisningar

System ALFO är en lämplig metod vid ombyggnad i flerbostadshus där egenstyrd ventilation tilllämpas med t.ex. kryddhyllefläkt för varje lägenhet. Imkanaler från spisfläktar, avluftskanaler och tilluftskanaler är andra exempel där system ALFO passar bra. Metoden är inte tillämplig för rökkanaler från öppna spisar, kakelugnar etc. Fodret tål dock kortvarigt temperaturer av ca 150 grader utan att skadas. Utbildning före installation kan man överlåta till ALFO-monotören. Regnskyddshuvar, anslutningsdetaljer, förgreningar etc kan ingå i ALFO-monotörens åtagande.

Ladda ner Typgodkännande

Skorstenar

Landy 2001 DW ™

Landy 2001 DW ™ Kvalitetsskorsten med 32 mm isolering LANDY 2001 DWTM har ett mycket brett användningsområde och är lika lämplig som villaskorsten för pellets- olja- eller vedeldning som vid installationer i industriella anläggningar. Rökröret är tillverkat av 0,6 mm rostfritt stål i kvalitet EN 1.4404 alternativt EN 1.4301. Yttermanteln finns i utförande som rostfri blank eller pulverbrännlackerad i svart eller grått. Skorstenen bärs upp av yttermanteln och rökröret är helt separerat från yttermanteln vilket gör att varje del tar upp sin egen expansion och därmed behöver ingen hänsyn tas till skorstenens längdutveckling. Konstruktionen innehåller på så sätt heller inga värmebryggor vilket gör att den snabbt kommer upp i arbetstemperatur. Det ger snabbt en bra funktion och minimerar risken för kondens. LANDY 2001 DW® skall inomhus omges av temperaturskyddande omslutning (schakt) om den maximala rökgastemperaturen överstiger 250°C. Detta krävs inte i det rum eldstaden är belägen. Detta innebär att skorstenen kan monteras utan schakt när den används ansluten till exempelvis pelletsanläggningar.

Ladda ner Typgodkännande

Landy 2001 DW Pellets

Landy 2001 DW Pellets Valet av skorstenen vid installation av pelletskamin är precis lika viktigt som vid vedeldade kaminer och pannor. * Rökgastemperaturen från pelletskaminer är relativt låg. Därför skall skorstenen vara välisolerad för att så snabbt som möjligt uppnå och behålla rätt temperatur och därmed ge optimal dragfunktion. * Skorstenen skall vara enkel att montera och medge stor valfrihet vid montage. LANDY 2001 DW har båda dessa egenskaper! Den är välisolerad, har inga värmebryggor och systemet innehåller ett brett urval komponenter för flexibilitet vid montage.

Ladda ner Typgodkännande

Landy Royal ™

LANDY ROYALT ™ är ett skorstenssystem som medger montage utan temperaturskyddande omslutning (schakt). Skorstenen är typgodkänd för anslutning till eldstäder med självdrag och där rökgastemperaturen inte överstiger 450°C. Skorstenen är byggd med dubbla isoleringsskikt med ett inre skikt bestående av aluminiumsilikat, mellanliggande strålningsfolie och ett yttre skikt av komprimerad mineralull. Den totala isoleringstjockleken är c:a 60 mm. Detta ger en mycket bra isoleringsförmåga som innebär jämt drag och optimal rökgashastighet. Rökröret är tillverkat i rostfritt syrafast stål med 0,6 mm tjocklek i stålkvalitet EN 1.4571. Yttermanteln är som standard pulverbrännlackerad i svart eller grå färg. Rökrör och yttermantel är helt separerade vilket innebär att värmebryggor eliminerats. Skorstenen bärs upp på yttermanteln och varje rökrörsektion tar på så sätt upp sin egen expansion. LANDY ROYAL™ finns som lagerhållen standard i dimensionerna 120 och 150 mm men kan även levereras i dimension 180, 200 och 250 mm. I systemet ingår ett brett sortiment av längder, böjar, T-rör, upphängningsbeslag, takstosar mm. Vid en normalinstallation byggs skorstensavsnittet i eldstadsrummet med komponenter ur system Landy 2001 DW varefter övergång sker till LANDY ROYAL innan bjälklagsgenomgång.

Ladda ner Typgodkännande

TONA Blockskorsten

TONA Blockskorsten TONA-skorstenen är en så kallad tung skorsten med en eller två rökkanaler bestående av ett eller två keramiska foderrör av schamottegel och en yttre mantel av block tillverkade i lättklinkerbetong. Rökrören är isolerade med 35 mm stenullsisolering. Tillbehör finns för murstensbeklädnad eller putsat utförande ovan tak.

Ladda ner Typgodkännande

Kvalitet

Om man ändå ska jobba med tjänster och en service där man hjälper människor med problem de själva inte vill eller kan ta i, varför inte se till att alltid verkligen göra sitt bästa.
Plåt & Ventilationskonsult AB har levt efter den devisen i över 30 år och vi ämnar att fortsätta göra det i 30 år till.

Andra generationen av familjen är redan verksamma inom bolaget och ser till att säkra upp den goda kvalitén och servicenivå som vi alltid strävat efter och som har varit en stor del av vår framgångsfaktor genom alla år vi varit verksamma.
Hör av er via mail eller telefon så får vi se om vi även kan hjälpa er!